Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła : studium prawno-społeczne

Authors:

  • Anna Maria Musiała

Abstract

Przedstawione opracowanie ocenić należy zdecydowanie pozytywnie, gdyż stanowi znaczące osiągnięcie w zakresie nauki prawa pracy, co więcej, również w wymiarze teorii prawa, filozofii prawa i nowszych metod analizy prawa wychodzących znacznie poza podejście czysto normatywne, a kierujące się ku analizie na płaszczyźnie socjologicznej i aksjologicznej. (…) Książkę uważam za poznawczo wartościową, oryginalną. Publikacja ta stanowi znaczący i inspirujący wkład do najnowszej nauki prawa pracy. z recenzji prof. KUL dr hab. Tomasza Barankiewicza Zasługą Autorki jest dotarcie do odpowiednich regulacji prawnych z zakresu prawa pracy i wykazanie w sposób przekonywujący, że w warstwie aksjologicznej zawierają one wartości zbieżne lub zbliżone z ideami zawartymi w nauce społecznej Kościoła katolickiego. Praca reprezentuje wysoki poziom merytoryczny. Napisana jest w konwencji odbiegającej od typowej monografii prawniczej, gdyż Autorka nie ogranicza się do wykładni obowiązujących przepisów prawnych z zakresu prawa pracy, lecz poszukuje ich uzasadnienia aksjologicznego zarówno w wymiarze jednostkowym jak i instytucjonalnym. z recenzji prof. dr hab. Grzegorza Goździewicza Oceniając książkę pod względem merytorycznym, należy przede wszystkim podkreślić bardzo twórczy charakter zamieszczonych w niej wywodów. Autorka nie obawia się stawiać odważnych, choć niekiedy ryzykownych tez, które wszak nigdy nie są gołosłowne, poprzedza je zwykle pogłębiona argumentacja prawnicza. Zaprezentowana przez Nią wizja polskiego prawa pracy znacznie różni się od tych tradycyjnych, znanych choćby z opracowań o charakterze podręcznikowym. (…) Wzbogaci ona w dorobek doktryny polskiego prawa pracy o zupełnie nowe spojrzenie na tę gałąź prawa. z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Górala Recenzowana książka wzbogaca doktrynę polskiego prawa pracy o rozważania dotyczące jego podstaw aksjologicznych, inspirowane przez katolicką naukę społeczną. Czerpiąc z tej inspiracji autorka broni przede wszystkim podmiotowej roli człowieka w stosunkach pracy, jak chociażby wtedy, kiedy wywodzi, że konstytucyjna zasada ochrony pracy oznacza w istocie obowiązek ochrony człowieka pracy i słusznie odcina się od poglądu, że praca ma wartość samą w sobie, a nie ze względu na sprawstwo człowieka. z recenzji prof. dr hab. Michała Seweryńskiego

Record ID
UAM9dbd8d767ad042e19af74278cf99c8aa
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Pages
230
Publication size in sheets
11.50
ISBN
9788323234289
Issue year
2019
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262
No
228
Keywords in Polish
prawo pracy; praca; kościół katolicki
URL
https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9910893661805606 Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish
Cover
Request a WCAG compliant version
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 15-01-2022, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count
8

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM9dbd8d767ad042e19af74278cf99c8aa/
URN
urn:amu-prod:UAM9dbd8d767ad042e19af74278cf99c8aa

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard