Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Psychologiczne i religijne aspekty dojrzałości nupturientów do zawarcia sakramentalnego związku

Authors:

  • Anna Wieradzka-Pilarczyk,
  • Hubert Pilarczyk

Abstract

Young adults face various social roles and make key life decisions about their objectives, ideals, values and relationships, including a fundamental and binding decision to enter the state of matrimony in the Roman Catholic Church. A person declares an informed consent to ’tie the knot’ with a person of the opposite sex for the rest of their lives, and their relationship is marked by love, faithfulness and responsibility. Presented book seeks to answer the following question: are emerging adults mature enough to tie the sacramental bonds of marriage in accordance with the rules and regulations of a sacrament? The group of respondents consisted of declared candidates for sacramental marriage. The research tools used included the Maturity for Marriage Scale [Polish: Skala Dojrzałości do Małżeństwa (SKLADOM)] (Ryś, 2014), the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) (Luyckx, Schwrtz, Berzonsky et al., 2008) adapter to the Polish realities by Professor Anna I. Brzezińska’s team (Brzezińska, Piotrowski), the Religious Identity Scale [Polish: Skala Tożsamości Religijnej(STR)](Wieradzka-Pilarczyk, 2015), and the respondents’ multidimensional religious self-declaration. The analysis revealed four groups of people with different identity statuses according to Luyckx et al. 51% of the subjects (160 out of 313) were classified as having Achievement identity status, 2,5% – Foreclosure, 5% – Moratorium with Ruminative Exploration, and 42% – Diffusion (the least mature group). Ruminative Exploration characteristic of those classified as having Moratorium identity status does not help develop a mature attitude to marriage, while the dimension of commitment and identification with the chosen values, ideals and life objectives denotes a mature attitude to the discussed sacrament. In case of those classified as having Diffusion and Indifference identity statuses, there a question arises about their motivation to marry and establish a permanent bond according to the rules set by the Roman Catholic Church, and consequently developing a mature sacramental personality. Only 29% of the candidates for marriage boast a mature and interiorized status of religious identity. As many as 47% of the respondents are not interested in developing their religious lives and are not involved in religion. The remaining group (24%) consists of those who are in quest of their religious identity.

Record ID
UAMb590da8b517048d999d83c6f04ca80c0
Other language title versions
Psychological and religious aspects of nupturients’ maturity to form a sacramental relationship
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Adam Mickiewicz University (UAM)
Publisher name (outside publisher list)
Wydział Teologiczny
Pages
293
ISBN
978-83-66399-31-0
Issue year
2020
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Studia i Materiały - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny
No
212
Keywords in Polish
narzeczeństwo; sakrament małżeństwa; dojrzałość; gotowość do małżeństwa
Keywords in English
marriage; sacrament of marriage; maturity; readiness for marriage
Abstract in Polish
Okres wyłaniającej się dorosłości to czas mierzenia się z różnymi rolami społecznymi i okres podejmowania ważnych decyzji odnośnie własnego życia m.in. celów, ideałów, wartości, a także tworzonych relacji. Jedną z tych zasadniczych i wiążących na całe życie jest decyzja o zawarciu związku małżeńskiego w Kościele katolickim. Osoba wyraża świadomą zgodę na związanie się węzłem małżeńskim z drugą osobą przeciwnej płci, aż do śmierci, a relację tę cechuje miłość, wierność i odpowiedzialność. Główny problem publikacji zawiera się w pytaniu czy osoby będące w okresie wyłaniającej się dorosłości są dojrzałe do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego według zasad i reguł związku sakramentalnego? Badania przeprowadzono w grupie zdeklarowanych kandydatów do sakramentu małżeństwa, wykorzystując narzędzia badawcze Skalę Dojrzałości do Małżeństwa(SKLADOM)(Ryś, 2014), Dimensions of Identity Development Scale(DIDS)(Luyckx, Schwrtz, Berzonsky i inni, 2008) w polskiej adaptacji - przygotowaną przez zespół prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej[1], Skalę Tożsamości Religijnej(STR) (Wieradzka-Pilarczyk, 2015) oraz wielowymiarową autodeklarację religijną badanych. Analizy wyłoniły cztery grupy osób o odmiennych statusach tożsamości wg koncepcji K. Luyckx et al. Status tożsamości osiągniętej, dojrzałej, posiadało 160 z 313 ankietowanych, co stanowiło 51% całej grupy. Tożsamość przejętą cechowała 2,5% badanych, moratoryjną z ruminacją – 5%. Najmniej dojrzała grupę stanowią osoby ze statusem beztroskiego rozproszenia – 42% badanych. Pojawiająca się w przypadku osób, ze statusem tożsamości moratoryjnej, ruminacja nie sprzyja kształtowaniu dojrzałej postawy do małżeństwa, natomiast wymiar zobowiązania i identyfikacji z obranymi wartościami, ideałami i życiowymi celami wskazuje na dojrzałą postawą odnośnie omawianego sakramentu. Wobec osób o tożsamości beztroskiego rozproszenia i statusu tożsamości obojętnej pojawia się pytanie o motywację do zawarcia związku małżeńskiego, chęć budowania trwałych więzi w oparciu o zasady Kościoła katolickiego, a co za tym idzie tworzenie dojrzałej osobowości sakramentalnej. Jedynie 29% kandydatów do małżeństwa posiada dojrzały, uwewnętrzniony status tożsamości religijnej. Aż 47% ankietowanych nie jest zainteresowana rozwijaniem życia religijnego i nie jest zaangażowana religijnie. Pozostałe osoby (24%) stanowią grupę religijnie poszukujących. Analizy pozwoliły na wyodrębnienie trzech profili osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa: 1. o bardzo wysokich wartościach wymiarów duchowych i wysokich wartościach psychologicznych, 2. o zharmonizowanych wartościach w obszarze psychologicznym i duchowym oraz 3. średnich i niskich wartościach obu grup podskal. Ostania grupa wymagałaby szczególnego wsparcia i pomocy w przygotowaniu się do wejścia w związek małżeński Najniższą wartość osiągają podskale: akceptacja siebie, zaspokajanie potrzeb, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.
Language
pol (pl) Polish
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 01-12-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMb590da8b517048d999d83c6f04ca80c0/
URN
urn:amu-prod:UAMb590da8b517048d999d83c6f04ca80c0

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard