Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego

Authors:

  • Wojciech Sawczyn

Abstract

W prezentowanej monografii pt. Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jaki model kontroli instancyjnej funkcjonuje de facto na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego i jakie są konsekwencje wyboru takiego właśnie modelu; jaki zasadniczy skutek dla postępowania sądu I instancji wywołuje orzeczenie NSA uchylające zaskarżone orzeczenie WSA; czy związanie wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez NSA ingeruje w zagwarantowaną konstytucyjnie zasadę niezawisłości sędziowskiej, jakie jeszcze inne – poza formalnym związaniem wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez NSA – skutki dla sądów I instancji i innych podmiotów, także poza postępowaniem, wywołują orzeczenia NSA uchylające zaskarżone orzeczenie WSA? Głównym przedmiotem pracy jest analiza instytucji uregulowanej w art. 190 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który normuje sytuację związania sądu I instancji wykładnią prawa zawartą w wyroku NSA. Poruszona w pracy tematyka związania WSA wykładnią dokonaną przez NSA, siłą rzeczy stanowi zagadnienie dość nowe, bo na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego pojawiła się jako jedna z konsekwencji wielkiej reformy sądownictwa administracyjnego 2004 r., wprowadzonej ustawą z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawą z 30.8.2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która miała na celu wdrożenie dwuinstancyjnego systemu sądownictwa administracyjnego. Dla uzyskania kompleksowego obrazu podjętego tematu konieczne było przedstawienie analizowanych zagadnień nie tylko z punktu widzenia dogmatyki postępowania sądowoadministracyjnego, ale także na płaszczyźnie ogólnej teorii prawa, jak również z punktu widzenia juryslingwistyki. Dlatego też poszczególne rozdziały pracy omawiają: Charakter, zakres i metody sądowej kontroli legalności działań administracji publicznej; Istotę i cel wiążącej wykładni sądowej; Instytucję związania sądów wykładnią prawa w obcych systemach prawnych; Związanie sądu I instancji wykładnią prawa zawartą w kasacyjnym orzeczeniu NSA w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Zagadnienie zgodności instytucji związania sądu I instancji wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez NSA z konstytucyjną zasadą niezawisłości sędziowskiej; Pozaprocesowe (nieformalne) skutki orzeczeń NSA uchylających zaskarżone orzeczenie WSA i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie. Niezwykle bogate orzecznictwo powoływane w tej publikacji, sprawia, że będzie ona szczególnie interesująca dla praktyków, pomagając im w rozwiązaniu codziennych problemów ich klientów. Dlatego też niniejsza pozycja jest w szczególności pomocna dla adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów, którzy pragną pogłębić wiedzę z prezentowanego zakresu.

Record ID
UAMd3115b6c7b15402aaef217dc9e4e5590
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Pages
234
Publication size in sheets
18.00
ISBN
9788325559229
Issue year
2014
Keywords in Polish
Polska. Naczelny Sąd Administracyjny., Kasacja; Sądy administracyjne ; Kontrola sądowa administracji, Kontrola sądowa administracji - Kraje Unii Europejskiej, Kasacja, Kontrola sądowa administracji -- Polska.
Language
pol (pl) Polish
Cover
Request a WCAG compliant version
Score (nominal)
25
book.scoring
Ministerial score = 25.0, 04-10-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMd3115b6c7b15402aaef217dc9e4e5590/
URN
urn:amu-prod:UAMd3115b6c7b15402aaef217dc9e4e5590

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard