Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Peripheral aberrometry by standard measurement methods

Agata Łaska

Abstract

The aim of the study was to measure the peripheral aberrations of the human eye's optical system in the field of view up to 2.5° from the fovea and to analyze the differences in the occurrence of aberrations depending on the refractive error. The study focuses on measuring monochromatic aberrations of the eye across the area of the field of view corresponding to the size of the macula and on comparing the occurrence of aberrations in myopic, emmetropic and hyperopic eyes. Optical aberrations of 37 right eyes were measured. 24 eyes were classified as myopic, 8 as emmetropic and 5 as hyperopic. Measurements were made using an OPTIKON Keratron Onda aberrometer. 35 measurements were taken for each examined eye: 5 measurements at the central point and 5 measurements at every of 6 peripheral points distant from the central point by 2.5° in 30°, 90°, 150°, 210°, 270° and 330° directions on the TABO scale. The measurements were carried out without the use of mydriatics. The aberration coefficients up to the 4th order of Zernike polynomials were analyzed. Statistically significant differences in the values of aberration coefficients were noted for the coma coefficient between the groups of myopic and hyperopic eyes. Significant differences were found in the values of aberration coefficients between the central point and peripheral points within each of the examined groups and significant differences in the change in the value of aberration coefficients between the central point and peripheral points between all groups in the examined area of field of view. The most statistically significant differences in the values of aberration coefficients between the central point and peripheral points were found in the group of myopic eyes, which may, however, be due to the size of the group that allowed to obtain representative results. Most statistically significant differences between the groups were found between the group of myopic and emmetropic eyes.
Record ID
UAM4f1253be28b548a9a7a1fc26e438e63f
Diploma type
Master of Science
Author
Agata Łaska Agata Łaska,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Aberrometria peryferyjna przy użyciu standardowych metod pomiaru
Supervisor
Zbigniew Fojud (SNŚ/WyF/JBWF) Zbigniew Fojud,, Department of Biomedical Physics [nowa struktura organizacyjna] (SNŚ/WyF/JBWF)Szkoła Nauk Ścisłych [nowa struktura organizacyjna] (SNŚ)
Certifying unit
Wydział Fizyki [nowa struktura organizacyjna] (SNŚ/WyF)
Affiliation unit
Wydział Fizyki [nowa struktura organizacyjna] (SNŚ/WyF)
Study subject / specialization
ZUx-OP - OP - optometria
Language
pol (pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-10-2020
Issue date (year)
2020
Keywords in Polish
aberrometria, aberracje peryferyjne, optometria, wielomiany Zernikego
Keywords in English
aberrometry, peripheral aberrations, optometry, Zernike polynomials
Abstract in Polish
Celem pracy był pomiar aberracji peryferyjnych układu optycznego oka ludzkiego w zakresie pola widzenia do 2,5° od dołka środkowego oraz analiza różnic w występowaniu aberracji w zależności od wady refrakcji. W pracy skupiono się na pomiarze aberracji monochromatycznych oka występujących w obszarze pola widzenia odpowiadającym rozmiarem plamce żółtej oraz na porównaniu występowania aberracji w oczach krótkowzrocznych, miarowych oraz nadwzrocznych. Wykonano pomiary aberracji 37 prawych oczu, w tym 24 oczu klasyfikowanych jako krótkowzroczne, 8 jako miarowe i 5 jako nadwzroczne. Pomiary zostały wykonane za pomocą aberrometru OPTIKON Keratron Onda. Wykonano 35 pomiarów każdego badanego oka: po 5 pomiarów w punkcie centralnym oraz w 6 punktach peryferyjnych oddalonych od punktu centralnego o 2,5° kątowych w kierunkach 30°, 90°, 150°, 210°, 270° i 330° w skali TABO. Badania zostały przeprowadzone bez użycia substancji rozszerzających źrenicę. Analizie poddane zostały współczynniki aberracji do 4 rzędu wielomianów Zernikego. Statystycznie istotne różnice wartości współczynników aberracji między grupami odnotowano dla współczynnika komy między grupami oczu krótkowzrocznych i nadwzrocznych. Stwierdzono istotne różnice wartości współczynników aberracji między punktem centralnym a punktami peryferyjnymi w każdej z badanych grup (krótkowzroczni, miarowi i nadwzroczni) oraz istotne różnice w zmianie wartości współczynników aberracji między punktem centralnym a punktami peryferyjnymi pomiędzy wszystkimi grupami w badanym obszarze pola widzenia. Najwięcej statystycznie istotnych różnic wartości współczynników aberracji między punktem centralnym a punktami peryferyjnymi stwierdzono w grupie oczu krótkowzrocznych, co może jednak wynikać z liczebności grupy, dla której uzyskano reprezentatywne wyniki. Najwięcej statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami stwierdzono między grupą oczu krótkowzrocznych i miarowych.

Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/master/UAM4f1253be28b548a9a7a1fc26e438e63f/
URN
urn:amu-prod:UAM4f1253be28b548a9a7a1fc26e438e63f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard